Sunday, May 23, 2021

మనసుని శుద్ధి చేసుకోవడం అవసరం

బ్రెజిల్ దేశం నుంచి వచ్చిన ఒక భక్తుడు ( స్వామి ) నాన్నగారిని, మనసు మనం కాదంటున్నారు కదా! మరి దానిని పవిత్రం చేసుకోవడం ఎందుకు? అని అడిగారు.

అప్పుడు నాన్నగారు శరీరం నేను కాదని ఆంటున్నాము కదా! మరి దానిని శుభ్రం చేసుకుంటున్నాము కదా! అందుచేత, మనసు మనం కాకపోయినా మనసుతో తాదాత్మ్యం పొందుతున్నాం కాబట్టి, దానిని పవిత్రం చేసుకోవాలి. లేకపోతే మన ఆత్మసాక్షాత్కారానికి అదే అడ్డు పడుతుంది అన్నారు.ఒక భక్తురాలు నాన్నగారితో, నాకు ఇప్పటివరకూ భక్తిలేదు. నాకు చాలామంది స్నేహితులు ఉన్నారు, చెడ్డ అలవాట్లు ఉన్నాయి. మిమ్మల్ని చూసి, అరుణాచలాన్ని చూసాకా నాకు భక్తిగా జీవించాలని అనిపిస్తోంది. అయితే అరుణాచలం నుంచి ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళాకా మళ్ళీ నా స్నేహితులు, పాత అలవాట్లవైపు వెళ్ళిపోతానేమో అని భయంగా ఉంది అన్నారు.

అప్పుడు నాన్నగారు నీ మనస్సు అంత బలహీనమా? నీ మనస్సు బలమైనది అయితే వాళ్ళే నీ దగ్గరకు వస్తారు. నీ మనస్సు బలహీనమైనది అయితే నువ్వే వాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్ళిపోతావు. ఒక వివేకం ఉన్న వ్యక్తి తనకు ఏది మంచిదో దానిని ఎంచుకుంటాడు. నీకు వివేకం గనుక ఉంటే నువ్వు చెడు మార్గం వైపు ప్రయాణం చేయవు అన్నారు.

Many ways to control your mind

Once, a devotee asked Sri Nannagaru: "Bhagavan has suggested the path of Self enquiry in order to control the mind. But in spite of doing Self-enquiry, my thoughts are not subsiding. They are increasing manifold."

Sri Nannagaru replied: "You are trying to cling to a single sentence of Bhagavan and declaring that you are unable to control your mind. Self-enquiry too facilitates the destruction of the mind. However, Lord Krishna narrated several means of destroying the mind in the Gita. Even if one possesses complete faith in the Lord or chants his name or performs Japa or meditation, or surrenders himself to the feet of the Lord, the mind gets destroyed. Adopt the method that suits you the best and try to wipe out your mind."

Sadguru Nannagaru explains the means of securing sense control and mind control

The Lord mentioned in the Gita that every person should have at least some dispassion. But you are all completely devoid of dispassion. It is only due to this reason that the mind gets extroverted. Without dispassion, without practice and without penance, there is no question of having sense control and mind control. Unless the senses and mind get subsided, the Power inside, the knowledge and God inside are not revealed. Silence and Seclusion aid in mind control. First is Silence: Silence doesn't mean that one has to completely shut his mouth and sit down for days together. Talk only when there is a necessity to talk. Dont talk excessively even at home. When you talk excessively, people lose reverence for you in society. Silence increases your spiritual power. Second is Seclusion: Previously people used to run away into forests for the sake of seclusion. Currently, it is not possible. So as far as possible, try to remain secluded at home for an hour or two. Every person represents a big man when they are amongst four people in the society whereas a person's weaknesses are revealed only in seclusion.Sunday, May 2, 2021

అనుగ్రహంగా మారిన సమర్పణలు

ఒకసారి నాన్నగారి దగ్గర భక్తులంతా చేరి పండ్లు, స్వీట్లు సమర్పిస్తున్నారు. అప్పుడు నాన్నగారు ఒక భక్తురాలిని వీటిని ఏమంటారమ్మా? అని అడిగారు. ఆ భక్తురాలు ఏంమాట్లాడలేదు. అప్పుడు నాన్నగారు ఆఫరింగ్స్ అంటారు అని చెప్పి వాటిని చేతుల్లో పట్టుకుని కళ్ళు మూసుకొని, తరువాత కళ్ళు తెరిచి ఆమెకి తిరిగి ఇస్తూ దీనిని ప్రసాదం అంటారు అని చెప్పారు.

అలాగే మన కర్తృత్వాన్ని గనక ఆయనకి బహుమతిగా ఇస్తే, ఆయన మనల్ని పవిత్రం చేసి అనుగ్రహించి మన లోపల ఉన్న వస్తువుని మనం పొందేలా చేస్తారు.

Working without doer-ship is yoga

A doctor in Hyderabad conducted cataract surgery on Sri Nannagaru's eyes.

He told Sri Nannagaru: "I am doing this surgery only for my satisfaction and not for the sake of the money. Do you remember my request to permit me to conduct the surgery ?" The doctor was trained in the famous Aravind Eye hospital of Madurai. He asked Sri Nannagaru to sleep on the bed. After 3 minutes he asked Sri Nannagaru to get up. Every patient is normally given anesthesia before commencing the surgery . So Sri Nannagaru was under the impression that he was given anesthesia in those 3 minutes.

Sri Nannagaru then asked the doctor: "What is this? Did you finish giving me anesthesia?"

The doctor replied: "The anesthesia has been given and the surgery too, has been done. Now you can get up from the bed."

Referring to this, Sri Nannagaru said: "This is called Yoga. Working skillfully, patiently, and tactfully is called Yoga. Working without expecting results and without doer-ship is also called Yoga."

Sadguru Nannagaru describes the goodness of Pandavas quoting the example of Vikarna


A small help done to good people is remembered forever throughout life, whereas how much ever you help the bad people it is easily forgotten. Duryodhana had a brother name Vikarna. Many people have a misconception that Vikarna refers to Karna's son. He was not Karna's son but was Duryodhana's brother. When Dusshasana tried to disrobe Draupadi in the Kurusabha, it was only Vikarna amongst the Kauravas who condemned that act vehemently. Vikarna said:' Disrobing a woman in front of all is a condemnable act'. Vikarna took the courage to criticize Duryodhana. This was the only good deed done by Vikarna in his entire life. Later he accompanied Duryodhana in all his misdeeds. In the Mahabharata war, Vikarna took the side of Kauravas. As Bheema killed several people in the Mahabharata war, even Vikarna got killed in the hands of Bheema. Immediately after killing Vikarna Bheema was reminded of the condemnation done by Vikarna when Draupadi was being disrobed. Suddenly tears rolled out of Bheema's eyes for having killed Vikarna. Bheema felt: 'I had to kill someone who spoke good words for us'. I am telling you this incident to reflect on the goodness of Pandavas. Vikarna did only one good deed in his entire life. Bheema remembered it very well forgetting all the other bad deeds of Vikarna. Vikarna did not stop the misdeed of Dusshasana. He just condemned it. Still, Bheema possessed gratitude towards Vikarna.